FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Any 2010
Acte d'Estat

E

l dia 3 de març a les 20:00h es va celebrar a Sabadell (Vallès Occidental) un important acte per difondre les aventatges que disfrutaríem els catalans en un futur Estat Lliure, per això el títol Acte d’Estat.

El lloc escollit va ser el Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell amb capacitat per 1100 espectadors.

El road-map que s'ha de seguir per arribar a l’obtenció d’aquest objectiu plenament democràtic, la independència de Catalunya, es va explicar al públic assistent.

 

Les intervencions van ser per part de:

Joel Joan,  Pep Guia, Francesc Ribera (Titot), Alfons López Tena, Oriol Junqueras, Joan Laporta i Joan Carretero van tenir la veu cantant en l'acte

El curtmetratge que va fer història

La novetat, va ser la presentació pública del curtmetratge dirigit per en Joel Joan i Àlex Fenoll on quedaven reflectides les millores de Catalunya en un futur Estat Català

Unitat: Per canviar la història

El discurs que llegeix la presidenta de Catalunya

...Avui davant nostra s’obre un nou repte.

Però per prendre consciència de l’abast del mateix

Caldrà que retrocedim uns instants als moments més foscos de la nostra història

En aquells instants que no quedava un bri d’esperança i que era un poble sotmès i abatut

Avui sobre nosaltres pesa un nou repte, i per assolir-ho pensarem uns instants en aquelles generacions que van sobreviure (com deia un gran savi) per salvar-nos el mots i posar el seu nom a cada cosa.

En el seu Acte d'Estat

Avui, davant nostre neix el gran repte, i ens vindrà a la memòria aquell poble, al que li van dir tants cops que era petit, que a la fi s’ho va arribar a creure. Fins  que un dia, aquella vesprada a Arenys de Munt, en que l’anhel d’una nova albada ens va fer veure que podíem arribar al ple domini de la terra.

I vam saber que formàvem pla d’un gran poble, Que tots junts som un gran país, únic al món i que va ser capaç de fer la revolució industrial sense matèries primeres, gràcies al seu enginy, i és així com fórem  capaços de formar el submarí, el modernisme, els primers consolats de Mar, i pioners acords de Pau...

Enllaç al film Acte d'Estat
Enllaç al film Acte d'Estat
Notícies relacionades amb aquest projecte
Nació Digital: Avui: Laporta, López Tena, Junqueras i Carretero en un acte unitari a Sabadell
03/03/2010

Nació Digital: Avui: Laporta, López Tena, Junqueras i Carretero en un acte unitari a Sabadell

Avui: Laporta, López Tena, Junqueras i Carretero en un acte unitari a Sabadell

"Els avantatges d'un futur Estat Català" uneix els líders independentistes.

Els avantatges que gaudiríem els catalans en un futur Estat Català, projectades en un curtmetratge, presentades per Joel Joan, i argumentades per Joan Laporta, Alfons López Tena, Oriol Junqueras, Joan Carretero i Josep Guia serà el programa d'un acte unitari que es celebrarà aquest vespre al teatre La Faràndula de Sabadell. Un esdeveniment titllat "d'acte d'estat".

 

Segons els organitzadors, després de la segona onada de Consultes sobre la Independència de Catalunya, es pretén trobar els "punts en comú des de les diferents sensibilitats del sobiranisme sobre el full de ruta necessari per esdevenir un nou estat". El format de l’acte pretén trencar esquemes: un teatre, iniciant-se amb un curtmetratge i amb oradors de "luxe". La celebració també comptarà amb la intervenció de Josep Guia i de l'actuació de Francesc Ribera (Titot)


Entre el públic ja hi ha confirmats ja hi ha confirmats l’escriptora Patrícia Gabancho, la lingüista Rosa Calafat, Miquel Català impulsor de la campanya Oficialitat.cat i traductor de la pàgina web del Parlament Europeu a la llengua catalana, la secretaria general de l’Intersindical, els membres del Centre Català de Negocis, tota la directiva de Suma Independència a més de representants de diversos partits municipals i parlamentaris, a part d’una nodrida delegació de la societat civil sabadellenca i catalana.

  Acte d'Estat

 

El Punt Avui: Gran acte independentista sobre el camí per arribar a ser un Estat lliure
24/02/2010

El Punt Avui: Gran acte independentista sobre el camí per arribar a ser un Estat lliure

Gran acte independentista sobre el camí per arribar a ser un Estat lliure

Els promotors de la campanya 'I’m Catalan I love freedom' convoquen dimecres, 3 de març, una trobada a Sabadell amb la participació de Alfons López Tena, Oriol Junqueras, Joan Carretero, Josep Guia, Francesc Ribera (Titot), Joel Joan i la presència de Joan Laporta després de la segona tongada de consultes sobiranistes d'aquest cap de setmana

Amb el títol d'Acte d'Estat, els pro­mo­tors de la cam­pa­nya I’m Cata­lan I love fre­e­dom ( Fundació Reeixida) han con­vo­cat per dime­cres, 3 de març, un gran acte per difon­dre el marc que tin­dria Cata­lu­nya si s'incor­pora al con­cert dels Estats lliu­res del món. Per­so­na­li­tats polítiques com Alfons López Tena, Oriol Jun­que­ras, Joan Car­re­tero i Josep Guia, amb l’actu­ació de Fran­cesc Ribera (Titot), la pre­sen­tació del pre­si­dent de l’Acadèmia de Cinema de Cata­lu­nya, Joel Joan i amb la presència espe­cial del pre­si­dent del FC Bar­ce­lona, Joan Laporta, expo­sa­ran el camí a seguir per fer rea­li­tat aquesta aspi­ració política.

L'acte se cele­brarà al tea­tre La Faràndula, de Saba­dell de forma imme­di­ata a la segona ton­gada de con­sul­tes sobi­ra­nis­tes cele­bra­des el pro­per cap de set­mana arreu de Cata­lu­nya. Aquesta nova sèrie de con­sul­tes popu­lars tindrà la par­ti­ci­pació de 81 muni­ci­pis que han con­vo­cat a les urnes unes 300.000 per­so­nes.

L'Acte d'Estat tindrà lloc a les 20 hores al Tea­tre Muni­ci­pal La Faràndula de Saba­dell, amb una capa­ci­tat per a 1100 per­so­nes. Acte d’Estat ofe­rirà el full de ruta a seguir per arri­bar a l’obtenció de la inde­pendència de Cata­lu­nya. La nove­tat serà la pre­sen­tació d’un curt­me­tratge en que que­da­ren reflec­ti­des les millo­res de Cata­lu­nya en un futur Estat Català.

Les entra­des per l’acte es poden adqui­rir per 5€ al mateix Tea­tre La Faràndula, a
Òmnium Cul­tu­ral Saba­dell i de dime­cres a dis­sabte de 18h a 20h, i diven­dres a dis­sabte de 11h a 13h a la gui­xeta del Tea­tre Muni­ci­pal de Saba­dell.

eNotícies: Primer acte unitari de l'independentisme
03/03/2010

eNotícies: Primer acte unitari de l'independentisme

Primer acte unitari de l'independentisme

Joan Laporta, Alfons López Tena, Oriol Junqueras, Josep Guia i Joan Carretero participen aquest dimecres a les vuit del vespre en el primer acte unitari del sobiranisme, en el qual s'emetrà un curtmetratge on aquestes personalitats del independentisme incidiran en els hipotètics avantatges d'un estat català. Joel Joan farà la presentació. Posteriorment, López Tena, Junqueras, Carretero i Guia intervindran.

Sota el títol Acte d'Estat, l'esdeveniment organitzat pels membres de la campanya I'm catalan I love freedom pretén, després de la segona onada de consultes sobre la independència de Catalunya, trobar els punts en comú des de les diferents sensibilitats del sobiranisme sobre el full de ruta necessari per esdevenir un nou estat.

L'escriptora Patrícia Gabancho hi serà entre el públic del teatre La Faràndula de Sabadell (Vallès Occidental).